Xích con lăn chính xác bước ngắn với tấm thẳng (dòng AB)