Dây chuyền nhà máy đường

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    Chuỗi nhà máy đường và với các tệp đính kèm

    Trong hệ thống sản xuất của ngành đường, dây chuyền có thể được sử dụng để vận chuyển mía, ép lấy nước, lắng và bay hơi. Đồng thời, điều kiện mài mòn cao và ăn mòn mạnh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng của xích. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều loại phụ kiện cho các loại xích này.